Educació Secundària

A l’ESO busquem que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activa i críticament en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Això significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida.

Eduquem per a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, rebutjant tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe. També eduquem en l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i en la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, posant èmfasi en aquells elements que permeten un coneixement i arrelament a Catalunya.

Així mateix, contribuim a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i totes les noies.

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) té caràcter obligatori. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16. El 4t curs té també un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

L’Educació Secundària Obligatòria garanteix la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

L’eix del procés educatiu són les competències bàsiques. Competència és la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers. Això implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

*Segons el full de ruta establert, està previst que el curs 23-24 arribi l’NCA a les aules de Secundària.
Els programes pedagògics propis d’aquesta etapa s’integraran als moments d’aprenentatge.

Programes pedagògics propis de Secundària

Benvolgudes famílies, us deixem a disposició el projecte educatiu de l'etapa, on podreu consultar informació del vostre interès. En el projecte trobareu informació com el quadre pedagògic, la finalitat de l'etapa i les competències, la distribució de les activitats d'aprenentatge, les activitats complementàries, els programes pedagògics, el calendari i la normativa i altres consideracions.

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website