CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Detalls del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Modalitat

Accés al cicle  Continguts  Sortides laborals Sortides acadèmiques

Accés al cicle 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Continguts 

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (mòduls)

  • Muntatge i Manteniment d’Equips
  • Sistemes Operatius Monolloc
  • Aplicacions Ofimàtiques
  • Sistemes Operatius en Xarxa
  • Xarxes Locals
  • Seguretat Informàtica
  • Serveis de Xarxa
  • Aplicacions Web
  • Formació i Orientació Laboral
  • Empresa i Iniciativa Emprenedora
  • Anglès Tècnic
  • Síntesi
  • Formació en Centres de Treball

Sortides laborals

 • Tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet
 • Tècnic o tècnica de suport informàtic
 • Tècnic o tècnica de xarxes de dades
 • Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
 • Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador o operadora de teleassistència
 • Operador o operadora de sistemes

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir a:

 • Al Batxillerat,
 • A un Cicle de Grau Superior de Formació Professional
 • A qualsevol altre Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions

Demana informació

Empreses col·laboradores

Descarregueu-vos el llistat d’empreses col·laboradores amb les que treballem, no hi son totes. Cada dia afegim més empreses i entitats.

Opinions d'alumnes i famílies

CreaEscola Quality Certificate for Education Website