El Projecte Educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels i les nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies. A més, oferim suport en altres modalitats, com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

En constant anàlisi i renovació per part del nostre equip d’experts. Oferim un mètode propi que integra diversos programes i projectes pedagògics a la nostra oferta educativa. Potenciem i afavorim les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur.

Educació en valors

Proporcionem a les persones una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els i les alumnes perquè esdevinguin ciutadans/es sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Com a elements transformadors de la realitat actual, apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els i les nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Nou Context d'Aprenentatge

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dona ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Principis pedagògics del NCA

Interioritat

La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneixi espiritualitat i personalitat.

Ment, cos i moviment

Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge.

Construcció del pensament

El pensament es pot educar i l’escola ha de fomentar moments de reflexió individual i col·lectiva.

Conducta i activitat autoregulada

L’alumne genera hàbits d’aprenentatge autònom i l’escola ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència intransferible.

Dimensió social

Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals

Caràcter propi

El Caràcter Propi recull els nostres principals trets d’identitat, on s’hi expressa la nostra voluntat de millorar la societat a través de l’educació i on s’hi recullen els principis que donen sentit a la nostra missió com a educadors i educadores. Pretén ser, sobretot, una invitació perquè tota la Comunitat Educativa se senti implicada en l’educació dels infants i els joves.

Al servei de la persona

El Centre La Salle és un àmbit d’aprenentatge i desenvolupament de les persones, de totes les seves potencialitats creatives, tant en la seva dimensió individual com social. Els educadors exerceixen el seu paper mediador entre l’alumne/a i l’aprenentatge, li faciliten l’adquisició de les competències bàsiques i dels coneixements, els procediments i les actituds per al seu desenvolupament harmoniós, i la incorporació responsable i crítica a la societat.

L'escola té la voluntat de garantir a l'alumnat amb condicions socioeconòmiques desfavorides un accés equitatiu a aquestes activitats i serveis, amb el suport de les administracions.

Projectes propis

A La Salle Premià volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

A través dels programes d’innovació, a La Salle Premià volem que els alumnes despertin les intel·ligències col·lectives, l’equilibri interior, l’aprenentatge cooperatiu i d’altres factors que el portin a ésser una persona complerta en el món adult.

El Projecte Lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Els centres públics i els centres privats concertats elaboren el Projecte Lingüístic, que forma part del projecte educatiu de centre.

Les NOFC explica els elements relacionats amb l’estrucutra organitzativa del centre, com ara les funcions atribuïdes al claustre, l’estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent i tutoria. També els criteris i mecanismes pedagògics, els procediments organitzatius i altres elements de l’organització i funcionament.

Les NOFC han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre i han de concretar les normes de convivència i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels i les alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

Els projectes i programes d’innovació que el centre desenvolupa també han de quedar recollits en les NOFC. Especialment, les concrecions organitzatives i els processos que es duran a terme per possibilitar l’aplicació, la implementació, el seguiment i l’avaluació corresponent.

El Projecte Educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. 

El Projecte Educatiu del Centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de gestió de les etapes que s’hi imparteixen i de gestió del personal que hi treballa, que s’adapta a la realitat de l’alumnat i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica el que estableix la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives de l’alumnat i dels objectius del centre. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website