Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels i les nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies. A més, oferim suport en altres modalitats, com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

Es renova constantment amb programes pedagògics propis que completen la nostra oferta educativa, com ara el programa Destí o el Hara. Potenciem i afavorim les capacitats dels i les nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur.

Educació en valors

Proporcionem a les persones una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els i les alumnes perquè esdevinguin ciutadans/es sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Com a elements transformadors de la realitat actual, apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els i les nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Les escoles de La Salle opten per un model educatiu que creu en el valor transformador de l’Evangeli de Jesús

La Salle Premià realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral. Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres.

L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals. 

El Caràcter Propi recull els nostres principals trets d’identitat, on s’hi expressa la nostra voluntat de millorar la societat a través de l’educació i on s’hi recullen els principis que donen sentit a la nostra missió com a educadors i educadores. Pretén ser, sobretot, una invitació perquè tota la Comunitat Educativa se senti implicada en l’educació dels infants i els joves.

Una proposta de valors

La Comunitat Educativa estimula els i les alumnes perquè adoptin una actitud positiva, lliure i decidida davant la nostra proposta de valors, de manera que aconsegueixin orientar les seves vides amb sentit ple. Aquesta proposta es concreta en:

Caràcter propi
Responsabilitat

Ensenyem a prendre decisions que siguin coherents amb els propis valors i creences, conscients de la seva repercussió. Treballem la responsabilitat des el treball personal, la participació en la vida escolar, el desenvolupament d’hàbits d’ordre i de puntualitat…

Creativitat

Contribuïm al creixement personal dels infants i joves estimulant la seva capacitat de creació, ajuntant-los a tenir autonomia i iniciativa. Tot això és necessari per tenir un ampli camp de visió, flexibilitat de pensament i interès per a la construcció del projecte personal.

Convivència

A la nostra societat multicultural i multireligiosa, donem especial importància a aspectes com el respecte a la diversitat, la participació, el creixement de l’amistat i l’estima a la pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i grupal.

Justícia

Cuidem de manera especial que els alumnes i les alumnes aprenguin junts a prendre consciència de les injustícies socials i a comprometer-se a favor d’una societat més justa i fraterna. Volem insistir en la importància de la gratuïtat i la solidariat per a millorar el nostre món.

Interioritat

L’educació per a la interioritat, en una societat com la nostra, ens duu a potenciar l’autoestima, l’expressió de les vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, calma i silenci, el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió.

Transcendència

Optem per un model educatiu obert a la transcendència, perquè creiem en el valor transformador de la fe i en el poder educatiu de l’Evangeli de Jesús, viscuts en la comunitat cristiana.

A La Salle Premià volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

A través dels programes d’innovació, a La Salle Premià volem que els alumnes despertin les intel·ligències col·lectives, l’equilibri interior, l’aprenentatge cooperatiu i d’altres factors que el portin a ésser una persona complerta en el món adult.

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NFOC)

Les NOFC explica els elements relacionats amb l’estrucutra organitzativa del centre, com ara les funcions atribuïdes al claustre, l’estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent i tutoria. També els criteris i mecanismes pedagògics, els procediments organitzatius i altres elements de l’organització i funcionament.

Les NOFC han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre i han de concretar les normes de convivència i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels i les alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

Els projectes i programes d’innovació que el centre desenvolupa també han de quedar recollits en les NOFC. Especialment, les concrecions organitzatives i els processos que es duran a terme per possibilitar l’aplicació, la implementació, el seguiment i l’avaluació corresponent.

El Projecte Lingüístic (PLC)

El Projecte Lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Els centres públics i els centres privats concertats elaboren el Projecte Lingüístic, que forma part del projecte educatiu de centre.