Fotografies

FOTOGRAFIES

Cantades Nadal

EI-3

 

EI-4

 

EI-5

Patge Reial

EI

Carnaval

EI-3

 

EI-4

 

EI-5

Festival

EI-5

Cantades Nadal

1r EPO

 

2n EPO

 

3r EPO

 

4t EPO

 

5è EPO

 

6è EPO

Carnaval

1r EPO

 

2n EPO

 

3r EPO

 

4t EPO

 

5è EPO

 

6è EPO

Finalista

6è EPO

Pessebre Vivent

ESO

Carnaval

1r ESO

 

2n ESO

 

3r ESO

 

4t ESO

Colònies

2n ESO

Finalista

4t ESO