Educació Primària

Durant l’Educació Primària li proporcionem a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar les seves capacitats personals i les seves habilitats socials, a la vegada que adquireixen les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. Busquem desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi i esperonem el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

L’Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics, dels 6 als 12 anys i té caràcter obligatori. S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle Inicial (dels 6 als 8 anys), Cicle Mitjà (dels 8 al 10 anys) i Cicle Superior (dels 10 als 12 anys).

Els eixos que defineixen la nostra etapa de primària són els següents:

Atenció personalitzada

Per atendre les necessitats, tant acadèmiques com personals, de tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva procedència.

Estil pedagògic centrat en l’alumne

Tenim cura del desenvolupament humà i intel•lectual de l’alumnat, seguint el currículum marcat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat però amb una atenció especial a la diversitat. Apostem per la proximitat de cada un dels educadors i educadores amb l’alumnat a través de la tutoria individual i en grup, fet que permet un acompanyament proper i incidir eficaçment en les característiques i situacions personals de cada alumne.

Formació en valors 

Busquem formar persones obertes, compromeses, i amb capacitat critica per afrontar els reptes de la societat en què vivim, prioritzant els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència.

Eduquem per a la vida

Apostem per una educació que permeti als infants assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu. Propiciem el coneixement dels elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que els permetin arrelar-se al país, poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

L’escola, espai de convivència

Un dels nostres objectius principals és afavorir conductes integradores, fent de l’escola un entorn ric en relacions personals i fomentant l’esperit crític de l’alumnat. És fonamental oferir una educació integral basada en valors com la justícia, la tolerància, la solidaritat i la creativitat.
 
La nostra escola, a més, es caracteritza per l’adaptació dels currículums a les característiques de l’entorn social i cultural.

Relació família-escola

L’educació dels infants és una competència compartida entre pares, mares i docents. Família i centre educatiu tenen un objectiu comú: col·laborar de manera activa en la formació dels infants. El fet que tots actuïn fonamentalment d’acord, comportarà que l’infant gaudeixi de la seguretat i l’estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

 • Acollida
  És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.
 • Seminari
  És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller
  És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte
  És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament
  És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Projectes propis de Primària

Aprenentatge cooperatiu

Preparem els i les alumnes per treballar en equip de forma col·laborativa, potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que, junts, poden aconseguir millors resultats.

Anglès a l'aula

Amb l’objectiu d’exposar l’alumnat a l’anglès durant el màxim de temps possible, tenim algunes matèries no lingüístiques que utlitzen l’anglès com a llengua vehicular. A més, comptem amb auxiliars de conversa nadius que fan encara més present l’anglès a l’escola.

Robòtica

És decisiu que la robòtica educativa formi part del paisatge d'eines i metodologies docents que tenim a la nostra escola. En primer lloc, perquè el robot és un element tangible amb alt potencial motivador que millora la immersió en l’activitat. En segon, perqupè la programació i el muntatge de robots està associada a processos cognitius complexos molt valuosos, com el pensament computacional (organitzar i analitzar la informació, establir una sèrie de passos per arribar a una solució, generalitzar aquest procés i aplicar-lo en situacions semblants), el pensament lògico-matemàtic, el desenvolupament de la resiliència davant els errors i els desenvolupament de la creativitat. En tercer lloc, perquè la robòtica és porta d’entrada a l’aprenentatge STEAM. I per últim, perquè la robòtica convida a les interaccions socials i l'aprenentatge cooperatiu.

Benvolgudes famílies us deixem a disposició el projecte educatiu de l'etapa on podreu consultar informació del vostre interès. En el projecte trobareu informació com el quadre pedagògic, la finalitat de l'etapa i competències, la distribució de les activitats d'aprenentatge, les activitats complementàries, els programes pedagògics, el calendari i la normativa i altres consideracions.

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website