Oferta educativa

Educació Primària

Durant l’Educació Primària li proporcionem a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar les seves capacitats personals i les seves habilitats socials, a la vegada que adquireixen les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. Busquem desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi i esperonem el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

L’Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics, dels 6 als 12 anys i té caràcter obligatori. S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle Inicial (dels 6 als 8 anys), Cicle Mitjà (dels 8 al 10 anys) i Cicle Superior (dels 10 als 12 anys).

Els eixos que defineixen la nostra etapa de primària són els següents:

Atenció personalitzada

Per atendre les necessitats, tant acadèmiques com personals, de tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva procedència.

Estil pedagògic centrat en l’alumne

Tenim cura del desenvolupament humà i intel•lectual de l’alumnat, seguint el currículum marcat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat però amb una atenció especial a la diversitat. Apostem per la proximitat de cada un dels educadors i educadores amb l’alumnat a través de la tutoria individual i en grup, fet que permet un acompanyament proper i incidir eficaçment en les característiques i situacions personals de cada alumne.

Formació en valors 

Busquem formar persones obertes, compromeses, i amb capacitat critica per afrontar els reptes de la societat en què vivim, prioritzant els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència.

Eduquem per a la vida

Apostem per una educació que permeti als infants assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu. Propiciem el coneixement dels elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que els permetin arrelar-se al país, poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

L’escola, espai de convivència

Un dels nostres objectius principals és afavorir conductes integradores, fent de l’escola un entorn ric en relacions personals i fomentant l’esperit crític de l’alumnat. És fonamental oferir una educació integral basada en valors com la justícia, la tolerància, la solidaritat i la creativitat.
 
La nostra escola, a més, es caracteritza per l’adaptació dels currículums a les característiques de l’entorn social i cultural.

Relació família-escola

L’educació dels infants és una competència compartida entre pares, mares i docents. Família i centre educatiu tenen un objectiu comú: col·laborar de manera activa en la formació dels infants. El fet que tots actuïn fonamentalment d’acord, comportarà que l’infant gaudeixi de la seguretat i l’estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.

Programes pedagògics propis de Primària

El Projecte Destí representa el conjunt de Programes Innovadors per estimular i desenvolupar les intel·ligències de l’alumnat: interiorització de les capacitats cognitives, intel·ligència vertical i intel·ligència lateral o creativitat.

Projecte Lector

Programa de lectura eficaç per desenvolupar les capacitats lectores, la motivació i el gust per la lectura.

Projecte HARA

Educació per a la interioritat, per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.

Aprenentatge cooperatiu

Preparem els i les alumnes per treballar en equip de forma col·laborativa, potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que, junts, poden aconseguir millors resultats.

Robòtica

És decisiu que la robòtica educativa formi part del paisatge d'eines i metodologies docents que tenim a la nostra escola. En primer lloc, perquè el robot és un element tangible amb alt potencial motivador que millora la immersió en l’activitat. En segon, perqupè la programació i el muntatge de robots està associada a processos cognitius complexos molt valuosos, com el pensament computacional (organitzar i analitzar la informació, establir una sèrie de passos per arribar a una solució, generalitzar aquest procés i aplicar-lo en situacions semblants), el pensament lògico-matemàtic, el desenvolupament de la resiliència davant els errors i els desenvolupament de la creativitat. En tercer lloc, perquè la robòtica és porta d’entrada a l’aprenentatge STEAM. I per últim, perquè la robòtica convida a les interaccions socials i l'aprenentatge cooperatiu.

Anglès a l'aula

Amb l’objectiu d’exposar l’alumnat a l’anglès durant el màxim de temps possible, tenim algunes matèries no lingüístiques que utlitzen l’anglès com a llengua vehicular. A més, comptem amb auxiliars de conversa nadius que fan encara més present l’anglès a l’escola.

Benvolgudes famílies, us deixem a disposició el projecte educatiu de l'etapa, on podreu consultar informació del vostre interès. En el projecte trobareu informació com el quadre pedagògic, la finalitat de l'etapa i les competències, la distribució de les activitats d'aprenentatge, les activitats complementàries, els programes pedagògics, el calendari i la normativa i altres consideracions.

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.