Assistència al centre en Fase 2

Assistència al centre per part de les famílies i l’alumnat

Benvolgudes famílies,

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada permet l’obertura dels centres, tenint en compte les mesures específiques emeses per les autoritats sanitàries i educatives respecte de l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal, d’obligat compliment.

L'acció acadèmica es seguirà mantenint per via telemàtica fins a final de curs. Només s'obre l'escola per dur a terme un acompanyament emocional i de suport familiar.

Segons el Departament s’ha de prioritzar el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’Educació Infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.

El retorn al centre per part dels i les alumnes és voluntari. L'escola obrirà de 9 a 13 hores en horari complert per a Infantil; en el cas de Primària i ESO les activitats puntuals estaran compreses entre les 9 i les 13  hores, amb una durada aproximada de dues hores.

No es podrà accedir a les instal·lacions sense lliurar en adjunt el/s certificat/s que trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Alhora, és obligatori emplenar el formulari de notificació d’assistència per poder organitzar la reobertura del centre amb les condicions prescriptives.

Els nivells que es contemplen per a l’acció educativa presencial amb caràcter d’orientació i d’acompanyament emocional, respectant sempre el caràcter voluntari, són: 

 • Educació infantil (tots els dies de 9 a 13 hores)

Alumnat del segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) de famílies els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores.

 • Petits grups (1 dia d'activitats, aproximadament de dues hores entres les 9 i les 13  hores)

EP: Grups de 13 alumnes com a màxim

ESO: Grups de 15 alumnes com a màxim

L'escola programarà una activitat voluntària de tancament i acompanyament tutorial i emocional en grups reduïts d'alumnes. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l'atenció personalitzada, que realitzaran aquells professors/es que estiguin disponibles.

 • Entrevista

Les famílies podran fer una reunió unipersonal amb els/les tutors/es i amb un membre de la família com acompanyant.

Per sol·licitar alguna d'aquestes opcions cal respondre el formulari de la web o aquest enllaç i adjuntar la documentació corresponent:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ge0PwPsujdG4ijxT2wJxhA8EydtTASofT4PWn0WT4w-_IA/viewform

- Adjuntar el calendari de vacunes actualitzat.

- Adjuntar la declaració responsable dels pares o tutors de l’alumne.

- Adjuntar la declaració emesa per l'empresa d’impossibilitat de realitzar teletreball per part dels dos tutors/pares, només en el cas d’Infantil.

S’hauran de seguir les instruccions de la pàgina web i les famílies hauran d’enviar la petició a través del formulari. Els/les tutors/es enviaran posteriorment un correu de confirmació a la família per a concretar la trobada.

El material que hagi quedat a l’escola es lliurarà al setembre donat que no es podrà accedir a les aules amb normalitat i els espais estaran restringits per assegurar-ne la traçabilitat. De tota manera, els continguts digitals seran accessibles durant l’estiu per qui en vulgui fer ús.

Agraïm per endavant la vostra comprensió i col·laboració en el compliment de totes les mesures indicades pel Departament d’Educació per tal de poder reprendre l’activitat presencial voluntària aquest mes de juny.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Equip Directiu

 

Documentació i equipament requerits pel retorn puntual al centre

La documentació requerida pel retorn puntual al centre s’ha de fer arribar abans del dimarts dia 2 de juny de 2020 mitjançant el formulari.

 • Omplir el formulari de cita prèvia i adjuntar la documentació sol·licitada.
 • Adjuntar el calendari de vacunes actualitzat.
 • Adjuntar la declaració responsable dels pares o tutors de l’alumne (Annex 1).
 • Adjuntar la declaració emesa per l'empresa d’impossibilitat de realitzar teletreball per part dels dos tutors/pares (Annex 2), només en el cas d’Infantil.
 • Es recomana venir amb mascareta homologada i prendre consciència que cal mantenir la distància de dos metres entre persones.

Les famílies i l’alumnat hauran de complir els següents requisits:

Per poder reincorporar-se els i les alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari de vacunes al dia
 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta, amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

 

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport respiratori.

Malalties cardíaques greus.

Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

Diabetis mal controlada.

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus